گفتمان آنلاین زیربنا در زمینه نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ و اقدامات دولت در این زمینه 


حکومت در نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ بخصوص شفاخانه ها و مراکز صحی جدی عمل نکرده است

ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان گفتمان آنلاینی را  امروز سه شنبه ۷ اسد ۱۳۹۹ ، پیرامون نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ بخصوص شفاخانه ها و مراکز صحی  و نیز اقدامات دولت در این زمینه برگزار نمود. این گفتمان به صورت آنلاین برگزار گردید و اشتراک کننده گان این برنامه از جمله نهاد های جامعه مدنی و سکتور خصوصی نگرانی های خود را در مورد عدم نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ بخصوص شفاخانه ها و مراکز صحی با مقامات وزارت صحت عامه، اداره تدارکات ملی و شرکت انکشاف ملی شریک نمودند.

در این گفتمان داکتر وحید مجروح معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، داکتر ضیاءالله شفیق معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی ، محمد نبی سروش ، معین مسلکی وزارت اقتصاد، سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان، صبغت الله کریمی، رئیس دارالانشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان، حمیدالله حبیبی ، رئیس اتحادیه شرکتهای ساختمانی، جاوید صافی، عضو کمیسون مالی و بودجه پارلمان،  صفی الله کامه وال ، رئیس تدارکات الکترونیکی اداره تدارکات ملی و خانم فومن فروغ عضو گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان حضور داشتند.

در پریزینتیشینی که از جانب ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان ارائه شد، به نبود اطلاعات کافی در مورد پروژه های کوید ۱۹ بخصوص ساخت شفاخانه ها  در مرکز و ولایت در صفحه ویژه ای که از جانب اداره تدارکات ملی ایجاد شده است، اشاره شد. برعلاوه هیچ گونه سیستم انلاینی در زمینه پیشرفت در مصرف بودجه تخصیص یافته  (۸۹٫۹ میلیارد افغانی برای مبارزه با کوید ۱۹) از جانب وزارت مالیه ، میزان کمک های جهانی در این زمینه و مصرف دقیق بودجه تخصیص یافته به ولایات وجود ندارد.

محترم محمد نبی سروش، سرپرست معینیت مسلکی وزارت اقتصاد و سرپرست گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان به اهمیت نشر اطلاعات اشاره کرد و گفت: “موضوع نشر اطلاعات بخصوص زمانیکه ، نیاز به تدارکات عاجل می باشد یک مسئله مهم شناخته می شود. حضور و مشارکت مردم در پروسه از طریق نشر اطلاعات می تواند این نگرانی ها را کاهش دهد. به منظور حل این چالشها، استفاده از استندردهای بین المللی نشر اطلاعات ازجمله استندرد نشر اطلاعات جدید (OC4IDS) مهم می باشد. استندردOC4IDS، در کاهش پراکندگی اطلاعات کمک خواهد کرد و نشر اطلاعات را به صورت همزمان فراهم می کند

محترم حمیدالله حبیبی ، رئیس اتحادیه شرکتهای ساختمانی گفت: با مراجعه به ویب سایت  ادارات تطبیق کننده  پروژه های کوید ۱۹ متوجه می شوید که اصلا معلومات پروژه ها از قبیل اعلان پروژه ها، پیشرفت کار پروژه ها و اینکه پروژه ها به کدام قراردادی ها سپرده شده، چه وقت سپرده شده و چه وقت تکمیل می شود نشر نشده است.  مثلا اگر شما از ویب سایت شرکت انکشاف ملی بازدید نماید هیچ یک از پروژه های شان به نشر نرسیده است که  چه تعداد پروژه ها را گرفته شده و شیوه قرارداد این پروژه ها به کدام میتود بوده است این در حالی است که قانون تدارکات کشور وضاحت دارد که  پروژه ها را به شرکت ها به اساس تجربه کاری خوب و توانایی مالی بسپارند.”

داکتر ضیاءالله شفیق معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملیبه اقدامات این اداره در زمینه پروژه های کوید ۱۹ از جمله ایجاد شفاخانه ها در هرات، نیمروز، فراه و کابل اشاره کرد و گفت در زمینه نشر اطلاعات پروژه ها این شرکت، بخش مطبوعات خود را فعال خواهند نمود.

داکتر وحید مجروح، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه گفت: وزارت صحت عامه در کنار اینکه شدیدا، مصروف  ارائه خدمات صحی در زمینه کوید ۱۹ است، همیشه با رسانه ها در ارتباط بوده است و اطلاعات مورد نیاز را از مجراهای مختلف از جمله کنفرانسهای مطبوعاتی و صفحات اجتماعی شریک نموده است.

محترم صفی الله کامه وال به اقدامات اداره تدارکات ملی در زمینه نشر اطلاعات پروژه ها و سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان اشاره کرد و گفت که این اداره صفحه ویژه ای را در زمینه نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ ایجاد کرده و در حال حاضر با نهاد در زمینه نشر اطلاعات بیشتر پروژه ها کار می کند.

محترم سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان به نماینده گی از جامعه مدنی افغانستان گفت : “متاسفانه حکومت افغانستان خیلی دیر در زمینه ایجاد صفحه نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ اقدام کرد. با این وجود ، این سیستم بر اساس نیازمندی های نهاد های جامعه مدنی اطلاعات را نشر نمی کند و اطلاعاتی که نشر می گردد مکمل نیست  و این موضوع تا حد زیادی قابل پذیرش مردم افغانستان نمی باشد. برعلاوه این نکته باید پذیرفته شود که بخشهای مربوطه، کار خود را در زمینه نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹  به صورت درست و فعالانه انجام نداده اند و ضرورت است تا اطلاعات به صورت دقیق و به وقت نشر گردد. این کار تاثیر قابل توجه ای در اعتماد سازی نیز خواهد داشت.”

محترم جاوید صافی عضو کمیسیون مالی و بودجه پارلمان نگرانی خود را از عدم نشر اطلاعات پروژه های کوید ۱۹ بخصوص شفاخانه ها و مراکز صحی و روش تدارکات آنها شریک نموده و گفت : “هیچ شفافیت مشخصی در زمینه پروژه های کوید ۱۹ وجود ندارد و هیچ اطلاعات در زمینه قراردادها و پروژه های ساختمانی مرتبط به کوید ۱۹ از طرف اداره تدارکات ملی، شرکت انکشاف ملی و وزارت صحت عامه نشر نمی گردد. در کنار این موضوع، پارلمان افغانستان، چندین بار از شرکت انکشاف ملی گزارش اجرااتشان در خواست نموده است اما تا کنون هیچ معلوماتی شریک نشده. با این وجود وقتی این اداره به پارلمان افغانستان پاسخگو نیست چگونه می تواند به مردم افغانستان پاسخگو باشد. “

در جمع بندی این گفتمان، آقای صبغت الله کریمی رئیس دارالانشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان به دخیل سازی مردم به پروسه، اشاره کرد و گفت : شفافیت پروژه های زیربنایی از جمله پروژه های کوید ۱۹ مهمترین نگرانی جامعه مدنی و سکتور خصوصی می باشد و امید است که  نهاد هایی مسئول ، به این نگرانی ها توجه نمایند. برعلاوه، هیچ هماهنگی میان ادارات مرتبط در زمینه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی کوید ۱۹ وجود ندارد و نهاد های ناظر نتوانستند که به اطلاعات پروژه ها به درستی دست یابند. لذا ضرورت است به صورت واضح و هماهنگ اطلاعات را در اختیار نهاد های جامعه مدنی و رسانه ها قرار بگیرد. در این زمینه، اداره تدارکات ملی، شرکت انکشاف ملی  و وزارت صحت عامه می توانند به صورت مشترک بر روی میکانیزم مشخص نشر اطلاعات و  اطلاع رسانی به موقع کار نمایند.

برعلاوه فراهم آوری فرصت های عادلانه تجارتی برای شرکت های ساختمانی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور از جمله اولویت های مهم حکومت محسوب میگردد. مطابق به قانون و طرزالعمل تدارکات، اعلان داو طلبی پروژه های ساختمانی باید در نشریه های پر بازدید و ویبسایت اداره نشر گردد تا همه شرکت ها بتوانند به پروژه مورد نظر شان داوطلبی کنند. نظارت از تطبیق پروژه های ساختمانی کوید ۱۹ همچنان از جمله نگرانی های دیگر بود که توسط اشتراک کنندگانه به بحث گرفته شد. اطلاعات کافی در زمینه پیشرفت این پروژه ها، موفقیت و عدم موفقیت در اختیار مردم قرار داده نشده است.

برای مشاهده ویدیو این برنامه روی لینک کلیک نمایید: https://www.facebook.com/watch/?v=335749940920984