زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

گروه نهاد های ذیدخل

یکی از بخشهای اساسی ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان گروه نهاد های ذیدخل است. این گروه زمینه این را فراهم می سازد که نماینده گان ارشد حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در زیر یک چتر بر روی چالشهای اساسی سکتور زیربنا بحث و تبادل نظر نمایند. تا اکنون ۲۸ جلسه تخنیکی برگزار شده است.

نماینده گان حکومت

وزارت اقتصاد (ریاست جلسه را برعهده دارد)

وزارت ترانسپورت

وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت انرژی و آب

نماینده گان سکتور خصوصی

اتحادیه شرکت های ساختمانی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

شرکت ساختمانی GLOBAL TRUST

نماینده گان جامعه مدنی 

دیدبان شفافیت افغانستان

انجمن انجینران افغانستان

سازمان هماهنگی انجوها ANCB

سازمان SWABAC

اداره تدارکات ملی، کمیته نظارت و ارزیابی، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و سکرتریت ویژه مبارزه علی فساد اداری نیز عضویت ناظر این جلسه را بر عهده دارند.