بیش از ۳۰۰ محصل پوهنتون بلخ با سیستم های نشر اطلاعات آشنا شدند


ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به منظور مشارکت بیشتر شهروندان در استفاده از اطلاعات، برنامه آموزشی شفافیت زیربنا را امروز چهارشنبه ۱۷ میزان ۱۳۹۸ برای محصلین پوهنتون بلخ برگزار نمود. در این برنامه رهبری پوهنتون بلخ، رئیس اقتصاد بلخ، همکاران اداره دیدبان شفافیت افغانستان و بیش از ۳۰۰ محصل از پوهنځی های انجینری، اقتصاد، ژورنالیزم، حقوق و طب حضور داشتند. هدف از برگزاری این برنامه، آشنایی محصلین پوهنتون بلخ با پورتال های نشر اطلاعات، شیوه های دریافت اطلاعات و  راهکارهای اولیه برای نظارت از پروژه های زیربنایی بود.

در این برنامه همچنین در مورد سیستم تدارکات الکترونیکی وباز افغانستان (AGEOPS)، سیستم وزارت ترانسپورت، سیستم وزارت انرژی و آب و سیستم وزارت احیا و انکشاف دهات اشاره شده و به صورت نمونه نحوه دریافت اطلاعات یک پروژه زیربنایی آموزش داده شد.

در حال حاضر اطلاعات بیش از ۴۰۰۰  پروژه زیربنایی در سیستم های ۴ گانه ملی نشر شده است. شهروندان کشور می توانند با استفاده از اطلاعات نشر شده، در مورد پروژه های زیربنایی محل زندگی شان بررسی های اجتماعی انجام دهند و نظریات، پیشنهادات و نگرانی های خود را با نهاد ها و ادارات مربوطه شریک سازند و در صورت نیاز به منظور تحقیقات بیشتر برای گزارش اطمینان دهی ابتکار شفافیت زیربنا پیشنهاد نمایند.

پوهنوال عبدالجبار شیخ زاده، معاون علمی پوهنتون بلخ در بیانیه خود گفت: ” نظارت از پروژه های زیربنایی، رسالت همه مردم افغانستان است. لذا برای داشتن کشور با ثبات و توسعه یافته نه تنها باید از پروژه های کشور نظارت کنیم بلکه در حفظ و نگهداری آن نیز کوشا باشیم. شفافیت و حسابدهی امری اساسی در توسعه زیرساختها است. مردم با استفاده از اطلاعات نشر شده ونظارت ازپروژه های نقش اساسی در بهبود کیفیت زیربنا ها دارد.”

افزایش مشارکت مردم در توسعه زیرساخت های کشور از جمله اهداف اساسی ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان می باشد. به همین منظور در کنار این برنامه، سایر برنامه های ارتقای ظرفیت برای گروه ها و ناظرین اجتماعی برگزار خواهد شد. روز گذشته نیز برنامه آموزشی برای ناظرین اجتماعی و شبکه امانتداری بلخ برگزار شده بود