برنامه معلوماتی پیرامون آغاز تطبیق شاخص شفافیت زیربنا در افغانستان


افغانستان، کابل– قرار است که برای اولین بار شاخص شفافیت زیربنا (Infrastructure Transparency Index) به صورت آزمایشی در افغانستان توسط ابتکار جهانی شفافیت زیربنا (کاست) تطبیق گردد. به همین منظور، ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان (کاست) در همکاری با وزارت اقتصاد و کمیسیون دسترسی به اطلاعات برنامه معلوماتی پیرامون تطبیق آزمایشی شاخص شفافیت زیربنا را روز یکشنبه ۱۷ حوت ۱۳۹۹ برگزار نمود.

در این برنامه مقامات بلند رتبه دولتی از جمله محترم داکتر کریمه حامد فاریابی وزیر اقتصاد، حمدالله ارباب کمیشنر و منشی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، محترم بریالی عمرزی، رئیس سازمان ANCB، مسئولین ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان، نماینده گان سکتور خصوصی و جامعه مدنی و مسئولین اطلاع رسانی نهاد های دولتی حضور داشتند. هدف از برگزاری این برنامه ارائه معلومات پیرامون شاخص شفافیت زیربنا، میکانیزم ارزیابی این شاخص و نقش آن برای تقویت شفافیت و اصلاحات در سکتور زیربنا می باشد.

ارزیابی شاخص شفافیت زیربنای افغانستان براساس یک روش تحقیقی مشخص و استندرد است که سازمان جهانی شفافیت زیربنا آن را طراحی نموده است. این شاخص در چهار بُعد مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از مساعد بودن شرایط قانونی، پروسه ها و ظرفیت نهادها، مشارکت مردم و نشر اطلاعات می باشد. . این ابعاد چهار گانه، از زوایه های متفاوت عملکرد نهادهای تدارکاتی در بخش زیربنا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. بُعد اول و چهارم به صورت آنلاین و ابعاد دوم و سوم بااستفاده از روش جمع آوری معلومات دست اول از این نهادها در قالب مصاحبه ها، مورد مطالعه قرار می گیرد. روش نمره دهی برای تمامی این ابعاد، توسط یک مکانیزم استندرد محاسباتی صورت گرفته است. نمره هر بعد، از حاصل جمع نمرات تمامی شاخص های قابل اندازه گیری برای متغییر ها و متغییرهای فرعی بدست می آید. در نهایت حاصل جمع نمره بدست آمده از هر بعد، نمره شاخص شفافیت زیربنا در سطح کشور را بدست می دهد.

در ارزیابی این شاخص تمرکز بیشتر بر اقدامات نهاد های تدارکاتی مرتبط به سکتور زیربنا است و در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۰ وزارت و اداره مستقل مورد بررسی آزمایشی قرار خواهند گرفت. این ارزیابی دولت افغانستان را کمک می نماید تا نقاط ضعف و قوت در سکتور زیربنا مشخص گردیده و اصلاحات مورد نیاز برنامه ریزیی شود. این شاخص همچنین در تفویض صلاحیت های تدارکاتی و تخصیص بودجه به نهاد های مرتبط نیز نقش مهمی دارد.

افغانستان یکی از چهار کشوری است که شاخص شفافیت زیربنا در آن به صورت آزمایشی تطبیق می گردد و بعداً در ۲۰ کشور دیگر عضو کاست تطبیق می شود. به همین منظور، نتایج بدست آمده از این شاخص دید کلی از وضعیت نهاد های دولتی کشور ارائه خواهد داد و در کنار آن نقش مهمی در نهایی سازی رهنمود شاخص شفافیت زیربنا در سطح جهان دارد.