برنامه شفافیت زیربنا برای نهاد های تدارکاتی کشور برگزار شد


مشارکت نهادهای تدارکاتی کشور در امر استفاده از معیارهای شفافیت زیربنا و نهادینه سازی نشر اطلاعات موضوع حیاتی و بنیادی شناخته می شود. به همین منظور ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان روز چهارشنبه ۶ سنبله ۱۳۹۸ برنامه آموزشی شفافیت زیربنا را با هدف آشنایی کامل نهاد های تدارکاتی با معیارهای ابتکار شفافیت زیربنا و مکانیزم های افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های و نیز به تعقیب امضای تفاهمنامه همکاری با ۸ نهاد تدارکاتی کشور که در ماه حوت ۱۳۹۷ امضا شده بود، دایر گردید. در این برنامه ۷۳ نماینده از ۱۱ نهاد تدارکاتی ( وزارت ترانسپورت، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی و آب، وزارت معارف، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، شرکت برشنا، اداره انکشاف زون پایتخت، اداره آبرسانی و کانیلازاسیون و اداره هوانوردی ملکی) حضور داشتند
نماینده های اداره تدارکات ملی، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات و سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری در مورد سیستم های ملی، قانون دسترسی به اطلاعات و استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری پریزینتیشن ارائه کردند. آقای مهدی سروش نماینده سکرتریت ویژه مبارزه علیه فساد اداری درجریان پریزینتیشن خود گفت؛ بعد از امضای تفاهمنامه همکاری با ۸ اداره تدارکاتی، استفاده از معیارهای ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان در پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری شان الزامی بوده و بر مبنای آن نهاد ها موظف اند که سالانه از پیشرفتهای خود در زمینه نشر اطلاعات، حسابدهی اجتماعی و همکاری با تیم تحقیق کاست، گزارش دهی نمایند.


موضوع دیگری که به آن اشاره شد موضوع نشر اطلاعات در سطح پروژه و قرارداد بود که برای فهم بیشتر آن اشتراک کننده گان به گروه های کاری تقسیم شدند و در مورد تجربه فعلی نهادهایشان پیرامون استفاده از کود تشخیصه (project identifier) که بتواند اطلاعات پروژه را با قرارداد وصل نماید، گفتگو نمودند و برای بهبود موضوع رابطه میان قرارداد و پروژه راهکاری های عملی پیشنهاد کردند. یکی از نتایج بحث های کارگروهی این بود که مشخص گردید تاکنون هیچ نمبر تشخیصیه ملی که در تمام ادارات مرتبط با آن یک پروژه یا قرارداد شناخته شود وجود ندارد و لازم است تا روی آن تمرکز بیشتر شود. ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان نتایج کارهای گروهی را در طرح کلی کود تشخیصیه و ثبت و راجستر پروژه ها در سطح ملی استفاده خواهد کرد.
قابل ذکر است که ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان پیش از این نیز برنامه های آموزشی برای نهاد های دولتی، سکتور خصوصی و جامعه مدنی برگزار کرده بود. در ختم برنامه، آقای سید نقیب الله عصمتی، نماینده دیدبان شفافیت افغانستان با جمع بندی موضوعات گفت که به منظور مشارکت بیشتر در پروسه شفافیت زیربنا، این نوع برنامه ها برای نهاد های جامعه مدنی و سکتور خصوصی نیز برگزار گردد.