برنامه آگاهی عامه برای پوهنتون هرات برگزار شد


مشارکت مردم در نظارت از پروژه های زیربنایی و عام المنفعه امری اساسی و بنیادیست. به همین منظور نیاز است تا مردم در ابتدا با شیوه های استفاده از اطلاعات پروژه های زیربنایی و نظارت از پروژه ها آشنا شوند. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان به دنبال برنامه های آگاهی دهی خود، اینبار برنامه آگاهی دهی را برای محصلین پوهنتون هرات برگزار نمود. این برنامه که امروز، پنجشنبه تاریخ ۵ ثور ۱۳۹۸ در پوهنتون هرات برگزار شده بود، محصلین را با پورتالهای نشر اطلاعات دولتی که بر اساس معیارهای بین المللی ابتکار شفافیت زیربنا ایجاد شده اند، شیوه های دریافت اطلاعات پروژه های نشر شده و نحوه نظارت مردمی از پروژه ها آشنا ساخت.

ابتکار شفافیت زیربنا پیش از این نیز برنامه آگاهی عامه ای را برای محصلین پوهنتون ننگرهار برگزار نموده بود و قرار است که در ادامه برنامه های آگاهی عامه برای پوهنتون بلخ، پوهنتون کابل، پوهنتون استاد ربانی و پوهنتون پلی تخنیک کابل برگزار نماید.