برنامه آموزشی برای شرکتهای ساختمانی با هدف ارتقای ظرفیت و افزایش سطح رقابت در پروژه های زیربنایی


 

ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با همکاری اتحادیه شرکتهای ساختمانی روز پنجشنبه ۲۵ ثور ۱۳۹۹ برنامه آموزشی را در مورد پروسه های تدارکاتی دولت، مدیریت کنترل کیفیت و مسئولیت اجتماعی شرکتها برای شرکتهای ساختمانی برگزار نمود. در این برنامه نزدیک به ۴۰

 شرکت ساختمانی به صورت آنلاین حضور داشتند  و بر علاوه این برنامه به صورت زنده از طریق صفحه فیس بوک ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان منتشر گردید. هدف از برگزاری این برنامه، ارتقاء ظرفیت تخنیکی و مسلکی شرکتهای ساختمانی برای حضور بیشتر در پروسه های داوطلبی پروژه های زیربنایی و نیز افزایش سطح رقابت در این پروسه ها بود.

قرار است که ویدیو کلیپ کامل پریزینتیشن ها نیز با ۱۰۰ شرکت ساختمانی شریک شود و نظریات آنها نیز طریق فورم آنلاین جمع آوری گردد. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان پس از تحلیل و بررسی نظریات شرکتها، آن را با گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار و اتحادیه شرکتهای ساختمانی شریک می نماید. قابل ذکر است که قرار بود این برنامه به صورت حضوری برای ۱۰۰ شرکت ساختمانی برگزار شود اما با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی های پی هم در شهر، شکل آن به صورت آنلاین و ویدیو کلیپ تغییر نمود.

آقای حمیدالله حبیبی رئیس اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان با تاکید بر اهمیت برگزاری برنامه های آموزشی برای شرکتهای ساختمانی گفت: “هر برنامه آموزشی، باعث افزایش ظرفیت و توانایی های شرکتهای ساختمانی می گردد و به آنها جرات این را می دهد که از حقوق شان در جامعه دفاع نمایند. با این وجود چالشهای زیادی در پروسه های تدارکاتی بخصوص برای قراردادهای بزرگ وجود دارد و به منظور حل این چالشها، اتحادیه شرکت های ساختمانی از نزدیک با ابتکار شفافیت زیربنا و اداره تدارکات ملی کار می نماید. “

آقای صبغت الله کریمی، رئیس دارالانشای ملی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان نیز گفت: “برنامه آموزشی امروز بخشی از فعالیت های ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان در زمینه حسابدهی اجتماعی است. این برنامه به سلسله برنامه های گذشته بمنظور ایجاد گفتمان میان شرکت های ساختمانی و ارتقای ظرفیت شرکت ها در عرصه های تدارکاتی، مدیریت کنترل کیفیت و متوجه ساختن شرکت ها به مسولیت های اجتماعی شان، برگزار میگردد. این برنامه ها کمک می نماید تا اعتماد میان حکومت و سکتورخصوصی افزایش یافته و سطح اشتراک شرکت های ساختمانی در داوطلبی ها بیشتر گردد.”

در بخش پریزینتیشها، آقای سردار محمد عدم به نمایندگی از انستیتوت تدارکات ملی کشور در مورد پروسه های تدارکاتی دولت صحبت کرد و اشاره ی واضحی در مورد تمام این روند داشت. وی در مورد شرایط و اهمیت داوطلبان، صدور شرطنامه، ارزیابی آفر، انواع تضمین ها و سایر موارد توضیحاتی ارائه داد. همچنین آقای صبغت الله تمیم معاون تخنیکی اتحادیه شرکتهای ساختمانی در مورد اصول مدیریت کنترل کیفیت، پریزینتیشنی ارائه نمود. وی در جریان پریزینتیشن به چگونگی کنترل کیفیت پروژه های زیربنایی نیز اشاره کرد. در ادامه آقای صبغت الله کریمی، در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتهای ساختمانی که یکی از مهمترین وظایف شرکتها است پریزینتیشی ارائه نمود.وی در مورد اصول مسئولیت اجتماعی شرکتها و یافته های گزارش های ملی در این زمینه صحبت نمود و نیز اشاره ای به بعضی از اقدامات شرکتها در خارج از کشور نیز داشت. مسئولیت اجتماعی شرکتها بیشتر بر احساس مسئولیت شرکتها در قبال جامعه و ایجاد حس اعتماد با شهروندان تاکید دارد.

در بخش گفتمان این برنامه نیز نماینده گان حکومت و سکتور خصوصی در مورد چالشهای فراروی شرکتهای ساختمانی درجریان پروسه های تدارکاتی و راه حلهای آن بحث و تبادل نظر کردند.

سطح پایین رقابت در پروژه های زیربنایی، نگرانی ها در کیفیت پروژه ها و عدم توجه شرکتها به مسئولیت های اجتماعی شان از جمله یافته های مهم دومین گزارش اطمینان دهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان بود که در سال ۲۰۱۹ منتشر گردید. ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان با برگزاری این برنامه های آموزشی در نظر دارد تا سطح دانش و تجربه شرکتهای ساختمانی را در این موضوعات افزایش دهد تا تغییری در میزان اشتراک شرکتهای ساختمانی در پروسه های داوطلبی پروژه های زیربنایی، کیفیت و مسئولیت های اجتماعی شرکتها مشاهده شود. قرار است که در آینده نزدیک نیز برنامه آگاهی دهی و معلوماتی در مورد حقوق سکتور خصوصی و میکانیزم های حل منازعات میان نهاد های تدارکاتی و شرکت های ساختمانی در چارچوب قوانین داخلی و خارجی برگزار گردد.