بازدید تیم اطمینان دهی از پروژه های زیربنایی


تیم اطمینان دهی ابتکار شفافیت زیربنای افغانستان روز سه شنبه ۲۳ ۱ اسد ۱۳۹۸ از پروژه کانال وزیر آباد که مربوط به شاروالی کابل می شود بازدید نمود. نتایج این بازدید و بررسی های تخنیکی و تدارکاتی در گزارش اطمینان دهی شماره ۲ به نشر می رسد.
قرار است که این گزارش در ماه نوامبر ۲۰۱۹ نشر شود.