زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

اهداف ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی

هدف اصلی این ابتکار، افزایش شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی از طریق کمک تخنیکی در نشر اطلاعات پروژه اهی زیربنایی ، مشارکت عامه و سهیم سازی تمام نهاد های ذیدخل می باشد.

  • این ابتکار حکومت را کمک میکند تا ارزش بهتری از سرمایه گذاری ها دربخش زیربنا بدست بیاورد
  • این ابتکار سکتور خصوصی را کمک میکند تا به فرصت های عادلانه کاری دستیابد
  • این ابتکار مردم را کمک می کند تا زندگی بهتری را داشته باشد