امضای تفاهمنامه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی


امضای تفاهمنامه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی با وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت فواید عامه

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان تفاهمنامه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی را با وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت فواید عامه روز سه شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۶ امضاء نمود. در این برنامه جلالتماب عبدالستار مراد رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی و وزیر اقتصاد، جلالتماب نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات، جلالتماب انجینر محمود “بلیغ” وزیر فواید عامه، نماینده گان حکومت، سکتورخصوصی، جامعه مدنی و همکاران بین المللی اشتراک ورزیده بودند. هدف از این تفاهمنامه ها همکاری همه جانبه در زمینه شفافیت و حسابدهی در سکتور ساختمانی افغانستان میباشد.
براساس این تفاهمنامه وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت فواید توافق نمودند تا معلومات پروژه های ساختمانی را نظر به قانون تدارکات و سایر قوانین نافذه کشور و با در درنظر داشت معیار های جهانی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان به نشر برساند.
جلالتماب عبدالستار مراد رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی و وزیر اقتصاد گفت: “براساس این تفاهمنامه وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت فواید عامه توافق نمودند تا معلومات پروژه های ساختمانی را نظر به قانون تدارکات و سایر قوانین نافذه کشور و با در درنظر داشت معیار های جهانی ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان به نشر برساند. همچنین بر مبنای این تفاهمنامه ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی افغانستان، مردم را در زمینه دسترسی به اطلاعات پروژه های ساختمانی از نهاد تدارکاتی آگاهی میدهد.”

جلالتماب انجینر محمود “بلیغ” وزیر فواید عامه گفت: ” وزارت فواید عامه تمام و کمال به این روند می پیوندد و خود را ملزم میداند که مطابق به پروسیجر های تجربه شده جهانی و مطابق به رهنمود نشر اطلاعات ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان اطلاعات پروژه های ساختمانی را در اختیار عموم مردم افغانستان قرار دهیم. در کنار این موضوع قانون دسترسی به اطلاعات نشر شده است و کمیسیونی در این قسمت تشکیل شد که ما به اساس آن قانون نیز زمینه این را فراهم میکنیم که مردم به اطلاعات پروژه های ساختمانی دسترسی داشته باشند.”
وی همچنین گفت : “متاسفانه باید اعتراف نمود که فاصله میان حکومت ومردم روز به روز کم میگردد. ما میخواهیم با استفاده از نشر اطلاعات و تطبیق معیارهای جهانی شفافیت مردم را در پروسه تصمیم گیری سهیم سازیم”
محترم صبغت الله کریمی، مسئول دارلانشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان گفت: به اساس این تفاهمنامه پروسه نشر اطلاعات در چند پروژه نمونه نهاد های متذکره امتحان میگردد . و در ادامه گزارش تضمیی برای این پروژه ها نوشته ونشر میگردد . محتوای این گزارش بررسی صحت و درستی معلومات و همچنان شناسایی ضعف و قوتها در نهاد های سکتوری میباشد. بر علاوه هدف این ابتکار نهادینه سازی فرهنگ دسترسی به اطلاعات و شریک ساختن مردم، سکتور خصوصی در تصمیم گیری ها میباشد.
جلالتماب نصیر احمد درانی وزیر احیاء و انکشاف دهات گفت : “وزارت احیا و انکشاف دهات تعهد صادقانه می نماید که با ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان کاملا همکاری خواهد کرد و حتی من پیشنهاد این را میکنم که ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان آزاده به اطلاعات تمام پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات دسترسی داشته باشد. ”
بر علاوه تیم اطمینان دهی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان چند پروژه نمونه را از پروژه های ساختمانی این دو وزارت برای گزارش اطمینان دهی انتخاب خواهد نمود. گزارش اطمینان دهی این ابتکار با نشر معلومات مربوط به پروژه های ساختمانی، ضعف و قوت را درسکتور متذکره شناسایی نموده و راه حل های کارساز را در راستای مبارزه با فساد، ارتقای ظرفیت، اصلاحات تدارکاتی و افزایش شفافیت و پاسخگویی پیشنهاد مینماید.

در باره ابتکار شفــافیت سکتور ساختمانی افغانسـتان
کاست یک ابتکاری جهانی بوده که همگام با حکومت جامعه مدی و سکتور خصوصی در بیشتر از ۱۸ کشور کار می نماید و با دیگر نهاد های جهانی از قبیل مشارکت حکومت باز یا Open Government Partnership ، مشارکت قراردا باز یا Open Contracting Partnership در راستای شریک سازی اطلاعات با مردم و سهم دادن مردم در پروسه های تصمیم گیری، اهداف مشترک دارند. که این به نوبه خود رابطه میان حکومت و مردم را نزدیک ساخته و اعتماد مردم نسبت به نهاد های حکومتی را بیشتر می سازد.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماه اکتوبر ۲۰۱۳ به ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی یا کاست پیوست و دارالانشای این ابتکار کار خویش را رسماً در ماه جولای سال ۲۰۱۶ در وزارت اقتصاد کشور اغاز کرد. این ابتکار با نشر معلومات مربوط به پروژه های ساختمانی، ضعف و قوت را درسکتور متذکره شناسایی می نماید. ابتکار کاست همگام با حکومت ها، سکتور خصوصی و جوامع مدنی در ۱۶ کشور سرتاسر جهان فعالیت دارد تا ارزش بهتری را از طریق افزایش شفافیت و حسابدهی در سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی عامه بدست بیاورد. این ابتکار غیرانتفاعی وغیر وابسته در سال ۲۰۱۲ در انگلستان راه اندازی شد.