Enter your keyword

ساختماني سکتور د شفافیت د نوښت په ګټه دی

کاست مسئول تلاش های بین المللی برای تقویت شفافیت و حسابدهی در پروژه های زیربنایی عامه است.ما این تمرکز را برای شفافیت و حسابدهی ضرورت داریم زیرا ارزش بهتری را برای هر کس ایجاد میکند.

ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی ارزش بهتری برای حکومت ها میباشد زیرا نحوه مصرف پول عامه، شناسایی راه های موثر صرفه جویی و تکمیل نمودن اصلاحات در مدیریت مالیات عامه و تدارکات زیربنا ها را توضیح میدهد،

کاست ارزش بهتری برای سکتور خصوصی است زیرا یک سطح مناسب کار را اطمینان بخشیده و مصارف و ریسک های تجارت را کاهش می دهد.

کاست ارزش بهتری برای جوامع میباشد زیرا از روند بهبود زیربنای مقرون به صرفه اطمینان میدهد و زندگی را تغییر میدهد. جوامع با دسترسی به کار ومارکت از طریق سرک های خوب، اب آشامیدنی پاک، تعلیم در تعمیر معیاری و خدمات صحی در شفاخانه های امن را بدست می آورند.

Yotube
Google +
Linked In
Twitter
facebook