دافغانستان ‍‍پرانیستی پروګرام څیړنه ،امکان سنجونی دشفافیت دساختمانی نوښت دایرشوه

نن پنجشنبه دمرغومی ۲۶ مه نیټه د۱۳۹۵کال پرانیستی پروګرام مطالعه ،امکان سنجونی دشفافیت دساختمانی سکتور نوښت دمرمرین قصر دکنفرانسونو په تالارکي دایر او په یاده ناسته کي عالي رتیه مقاماتو او دحکومت نماینده ګا نو ،خصوصی سکتور ونو،مدني ټولنه ،او جهانی همکارانو ګډون کړی وه .دپرانیسنی پروګرام اصلی او اساسی هدف دافغانستان دامکان سنجوني دشفافیت نوښت (کاست )له حکومت ،مدني ټولني خصوصی سکتور ،بسپنه کوونکی دي .دغه مطالعه ،او امکان سنجوني ،ننګوني لومړیتوبونه دساختما ني سکتور ونو ارزیابی کول دي او په عیني وخت  کي دعام المنفعه پروژوپخش او نشر درسنیو له طریقه چه متشکل شوی ،کتابخانی تحقیق ،ساحوي تحقیق او مرکي دي .

د اقتصاد وزیر ښاغلی عبدالستار مراد او ذیدخلو نهادونو رئیس وویل: دڅارنی او ارزونی کمیتی پیشنهاد MEC دافغانستان د اسلامی جمهوریت د اکتوبر د ۲۰۱۳ کال د شفافیت د ساختمانی سکتور د نوښت په ابتکار یوځای شو. د نوښت دارلانشاء چی د ۱۳۹۵ کال چی د جولای د میاشتی ۲۰۱۶ کال کی شروع کړل.د غه نوښت غواړی چی د ساختمانی پروژو معلومات،کمزور والی،زیاد زوروالی،په سکتورونو کی په نښه کړی چی د حکومت،مدنی ټولنی،خصوصی سکتورنو د ذیدخلو نهادونوMSGد پاره اړینه ده.

ښاغلی عبدالستار مراد وویل:  زه امید واریم چی د مملکت تدارکاتی نهادونو په نظر نیولو معیارونو،پرانسیب،اصول دعام المنعفه پروژو نشر او اطلاعات په ارتباط یو ښه ګام د فساد اداری په اړه پورته ګری ده او همدا رنګه عبدالستار مراد زیاته ګړه د عام المنفعه پروژو نشر او اطلاعات د خلکو او حکومت تر منځ اعتماد او باور راوستلی شی او کوښښ باید وکړو چی د خلکو اعتماد او باورلاسته راوړو چی زمونږ د پاره د ارزښت لپاره وړ دی او مهمو لاسته راوړونو ته اشاره وکړه چی تدارکاتی اصلاحات او پرمختیایی ظرفیت تر اوسه هم په ډیره ټیته کچه قرار لری.

چی د موازي جوړښتونو ،بسپنه کوونکو ،دمعاشونو پرداخت ،څارني ،ارزوني کنترول دمختلفو سازمانونو له خوا اجرا کیږي چه تر اوسه پوري په کارونو کي لاس و هنه وهل شوی لي ارزښته تمامه شوی چه دامنیت دنشتوالي،ظرفیت ،محدودي زیرمي دپروژو دکندي سبب ګرزیدلي دي .

ښاغلي احمدالله موج د افغانستان رونټیا څار د برنامه مسوول وایی: دشافیت دڅاراداره افتخارکوی چه دذیدخلو نهادونو په ساختمانی سکتورونوکی (کاست) عضویت لری دشفافیت دڅاراداره دمعیاری اندیښنه لری چه دغړوبنسټونودجوړولوسکتوراودامکان سنجونی او اغیزمنتیابشپړه بریالیتوب سره ددی نوښت دننکونواداره کړی.دغه څیړنه دجوړولوپه برخه کی دشفافیت او حساب ورکولو دوضعیت تحلیل ښی. نشراواطلاعات کولی شی دکارضعف اوپه پروژوکی فساد افشاکړی او اطلاعاتو ته لاس رسی دافغانستان دهروګړی حق دی خلوکوته اطلاعات رسول دیو ساختمانی پروژی دقرارداد دپیل څخه شروع تربهره برداری پوری تضمین اوتامین وی.

ښاغلی صبغت الله کریمی  ملی همغږکوونکی د موجوده ننګونو د زیربنایی ړونټیا نوښت سکتور په اړه معلومات وړاندی کړاو زیاتی کړه چی کلنی ملی بودجه د سالمی مدیریت د فساد د کچی د لوړوالی شتون درلوده.

د افغانستان شفافیت نوښت د ساختمانی پروژو نشر او اطلاعات،کمزوروالی او قوت په نښه کوی او د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات تر سره کوی او عندالموقع خپل پیشنهادونه دولت ته وړاندی کوی چی په اوسنی وخت کی د افغانستان د زیر بنای نوښت دارالانشاء لخوا  سو میاشتی راپه دی خوا شروع کړی ده.

او یو تخنیکی ویب پاڼه د دارالانشاء لخوا د عام المنفعه د نشر لپاره جوړه کړی ده.او د یادولو وړده چی د ساختمانی پروژو رهنمودهم نهایی شوی ده او په دیرنږدی وختونو کی به د افغانستان تدارکاتی اداری،نشر،اطلاعات په معیاری ډول د نوښت لخوا نشر شی.

دامکان سنجونی دشفافیت دساختمانی نوښت په اړه رپوټ.

دغه مطالعه OPAF-GIZ ددفترپه مالی مرسته تمویل لیږی او کاری پرمختیایی یو تحقیقاتی ګروپ ته سپارل شوی ده چی په تشکیل کی لاندی کسان شامل دی داکتر جونیتا ولایا د رهبری او بین المللی همکاری په غاړه لری او داخلی تحقیقات کوونکی محمد ناصر تیموری صبغت الله کریمی او د احمد الله موج په مدیریت چی د ذیدخلو نهادونو د شفافیت د نوښت (IWA)انتخاب شوی دی ترسو تحقیقاتی کارونه ته پراختیا وړکری.

دافغانستان دزیربنای روڼتیا په مورد معلومات.

دافغانستان د زیر بنایی رونټیا نوښت،(کاست)یوزای د حکومت،خصوصی سکتور،مدنی ټولنه په ۱۶ هیوادونو کی کار کوي ترڅو لوړ ارزښت د شفافیت له لاری او د زیر بنای پروژو د سالمی پانګونی او حساب دهی لاسته راوړنی ولری دغه نوښت غیرانتفاعی او غیر ناتړلی ۲۰۱۲ کال کی په انګلستان کی په کار واچول شو.