وزارت احیا و انکشاف دهات کشور مصمم در نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی

روز دوشنبه ۲۵ جدی ۱۳۹۶، تیم دارالانشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان با جلالتماب مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات دیدار نمود. دراین جلسه آقای کریمی هماهنگ کننده ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان معرفی کوتاهی در مورد ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان و اهداف کلی این ابتکار در کشور ارایه نمود. آقای کریمی روی این نکته اشاره کرد که هدف کلی این ابتکار توسعه فرهنگ شفافیت در سکتور زیربنایی بوده و دستیابی به این هدف با نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی امکان پذیر است. در این جلسه همچنین در مورد نقش گروه نهاد های ذیدخل اشاره شد و گفته شد که وزیر اقتصاد کشور، ریاست گروه تخنیکی این ابتکار را به عهده دارد.
در ادامه آقای کریمی، در مورد پیشرفت هایی این ابتکار در افغانستان اشاره کرد و گفت ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان به منظور تقویت پروسه نشر اطلاعات توسط نهاد های تدارکاتی کشور، تفاهمنامه با وزارت های احیا و انکشات دهات و فواید عامه امضا نموده است. به تعقیب این تفاهمنامه ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی کار خود را روی اولین گزارش اطمینان دهی آغاز نمود. این گزارش بر روی ۸ پروژه نوشته میشود که از جمله ۳ پروژه وزارت احیا و انکشاف دهات را در بر میگیرد. آقای میرزایی متخصص ارتباطات این ابتکار همچنین اشاره کرد که تمام پروسه نشر اطلاعات و پروسه گزارش اطمینان دهی با در نظر داشت قوانین نافذه کشور صورت میگیرد
.
جلالتماب مجیب الرحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات از اقدامات و پیشرفت های ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان اظهار قدردانی نمود و گفت بحث شفافیت موضوع مهمی است. پول بیت المال باید به شکل درست به مصرف برسد تا اعتماد بین مردم و حکومت ساخته شود. وزارت احیا و انکشاف دهات بر مبنای تفاهمنامه ای که امضا شده است همکاری همه جانبه خود را با تیم گزارش اطمینان دهی این ابتکار خواهد داشت. وی همچنین اشاره کرد که بر روی بخش سیستم معلوماتی وزارت کار خواهد شد تا مردم به راحتی به اطلاعات پروژه های زیربنایی دسترسی داشته باشند.
در این جلسه همچنین روی موضوعات ذیل بحث و گفتگو شد:
• همکاری همه جانبه تمام بخشهای مرتبط وزارت احیا و انکشاف دهات با تیم گزارش اطمینان دهی
• اشتراک معین وزارت در بعضی از جلسات گروه نهاد های ذیدخل و تعقیب موضوعات کلیدی بحث شده در جلسات
• صحبت روی مکانیزم شفافیت و شریک سازی مردم در پروسه های تصمیم گیری