ورکشاپ معلوماتی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان برای وزارت انرژی و آب برگزار شد.


شریک سازی بیشتر نهاد های تدارکاتی در نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی باعث افزایش فرهنگ شفافیت و حسابدهی میشود.

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان روز دوشنبه ۶ حمل ۱۳۹۷،  ورکشاپ معلوماتی ای را برای بیش از ۲۰ کارمندان ارشد ریاستهای تدارکات، پروژه سازی، نظارت و ارزیابی، تفتیش، بخش سیستم معلوماتی و ریاست مطبوعات وزارت انرژی و آب برگزار نمود.

هدف از برگزاری این ورکشاپ آشنا سازی این کارمندان با فعالیت های ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان و اهمیت نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی بود.

در جریان این ورکشاپ، آقای صبغت الله کریمی هماهنگ کننده ملی این ابتکار، درباره اهمیت نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی براساس معیارهای ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان صحبت نمودند و بیان داشت که این کار باعث افزایش اشتراک مردم در تصمیم گیری ها، تقویت شفافیت و حسابدهی و شناسایی خلاهای ظرفیتی و مدیریتی میشود. برعلاوه ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان در تلاش است تا با نهاد های تدارکاتی کشور در بخش بهبود مکانیزمهای نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی کار کند. وی همچنین گفت که این ابتکار در حال حاضر با اداره تدارکا ت ملی بر روی یک پورتال ملی که در برگیرنده تمام نهادهای تدارکاتی و وزارتهای سکتوری است کار میکند.

برعلاوه آقای آصف غفوری، رئیس دفتر وزارت انرژی و آب در مورد دسترسی به اطلاعات پروژه های زیربنایی صحبت کرد و گفت دسترسی به اطلاعات حق همه مردم افغانستان است و ما برای تحقق این هدف همه تلاش های مان را میکنیم. وی همچنین اشاره کرد قبل از این نیز وزارت انرژی و آب بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات در زمینه نشر اطلاعات فعال بوده و نیز با تطبیق معیارهای ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان در سیستم معلوماتی وزارت گام های بیشتری را خواهد برداشت.

برگزاری ورکشاپهای معلوماتی برای حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی یکی از اولویت های اساسی این ابتکار است و پیش از این نیز ورکشاپ های معلوماتی برای سایر نهاد های تدکارتی، رسانه ها و جامعه مدنی برگزار شده بود.