ورکشاپ معلوماتي ابتکار شفافيت سکتور زيربنايي افغانستان براي ۱۴ نهاد تدارکاتی افغانستان برگزارشد


ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان به تعقیب فیصله شماره ۴ کمیته اقتصادی شورای وزیران و به منظور آشنایی بیشتر نهاد های تدارکاتی (وزارتها و ادارات مستقل) با ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی کشور، ورکشاپ معلوماتی را روز یکشنبه ۲۳ ثور ۱۳۹۷ برگزار نمود. دراین ورکشاپ مقامات وزارت اقتصاد، نماینده گان بخش تدارکات و سیستم معلوماتی نهاد های تدارکاتی ذیل کشور حضور داشتند:

 • وزارت ترانسپورت
 • وزارت شهرسازی ومسکن
 • وزارت صحت عامه
 • وزارت فواید عامه
 • وزارت معارف
 • وزارت کار و امور اجتماعی
 • وزارت اقتصاد
 • اداره مستقل اراضی
 • اداره مستقل ارگان های محل
 • اداره مستقل هوانوردی
 • شرکت برشنا
 • شاروالی کابل
 • وزارت احیا وانکشاف دهات
 • وزارت انروژی و آب
 • وزارت زراعت

هدف کلی این ورکشاپ معلوماتی آشنایی نهاد های تدارکاتی با اهداف و فعالیت های ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان و تهیه یک پلان عمل جهت تلفیق معیارهای نشر اطلاعات کاست در سیستم های معلوماتی شان بود

جلالتماب داکتر احمد جواد عثمانی معین مالی و اداری وزارت اقتصاد و سرپرست ریاست گروه نهاد های ذیدخل کاست در افتتاحیه این برنامه گفت نهاد های دولتی در سکتور زیربنایی نقش بنیادی برای توسعه زیربنا کشور و ارایه زیرساختهای با کیفیت به مردم را دارد. همکاری نزدیک این نهادها با ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی گام موثری برای افزایش شفافیت و حسابدهی دراین سکتور بوده و این کار همچنین سطح اعتماد بین مردم و حکومت را بالامیبرد. وی همچنین گفت در پروسه های ساختمانی زمینه فساد بیشتر موجود است با شفافیت میتوانیم این آسیب پذیری را کمتر سازیم. دسترسی به اطلاعات حق مردم است و این روند در سایرکشورهای جهان همچنین ادامه دارد.

آقای ولید هویدا عضو گروه نهاد های ذیدخل از طرف جامعه مدنی همچنین در مورد اهمیت نشر اطلاعات صحبت کرد و گفت در جامعه ای که امانتداری وجود نداشته باشد شفافیت وجود ندارد، با نشر اطلاعات حس مالکیت در مردم ایجاد می شود.همچنین خوبی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان این است که باعث ایجاد روابط میان حکومت و جامعه میشود و در عین حال حس اعتماد بین مردم و حکومت بوجود می آید.

آقای صبغت الله کریمی، هماهنگ کننده ملی این ابتکار در افغانستان، از حمایت های سیاسی حکومت وحدت ملی افغانستان به خصوص وزارت اقتصاد اظهار قدردانی نمود و گفت همگام سازی سیستم های نشر اطلاعات نهاد های تدارکاتی که در بخش پروژه های زیربنایی فعالیت می نمایند، ازیک طرف باعث سهیم سازی بیشتر مردم در پروژه های زیربنایی شده و از جانب دیگر در بهبود کیفیت پروژه ها و جلوگیری از ضایع شدن بودجه ملی نقش اساسی را بازی می نماید. متاسفانه سکتور زیربنایی کشور با چالش های فراوان مواجه می باشد و یکی از دلایل آن نبود سیستم های موثر شفافیت و حسابدهی در کشور است. حکومت افغانستان با پیوستن به این ابتکارتلاش دارد با استفاده از معیار های کاست شفافیت و حسابدهی را در سکتور زیربنایی افزایش داده و ازین طریق اعتماد مردم و جامعه بین الملی را کسب نماید.