ورکشاپ معلوماتي ابتکار شفافيت سکتورزيربنايي افغانستان براي نهاد هاي جامعه مدني و رسانه ها برگزار شد

نهاد های جامعه مدنی و رسانه های کشور در امر اطلاع رسانی، آگاهی عامه، مبارزه با فساد، تامین عدالت اجتماعی، افزایش شفافیت و حسابدهی و پاسخگو سازی نهاد های دولتی سهم ارزنده ای را در ۱۶ سال گذشته ایفا نموده اند و یا به تعبیر دیگر حنجره گویای تمام شهروندان بودند. سکتور زیربنایی افغانستان به عنوان یک سکتور کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و رفاه مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. نقش نهاد های جامعه مدنی و رسانه های کشور در امر افزایش شفافیت درین سکتور حیاتی شمرده شده و باعث بهبود وضعیت میشود.

ابتکار شفافیت سکتورزیربنایی افغانستان به منظور دخیل سازی و شریک سازی بیشتر نهاد های جامعه مدنی و رسانه های افغانستان در پروسه شفافیت و حسابدهی سکتور زیربنایی کشور، ورکشاپ معلوماتی ای را روز سه شنبه ۱۷ دلو ۱۳۹۶  برگزار نمود.  مقامات وزارت اقتصاد و بیش از ۴۱ نماینده ارشد نهاد های جامعه مدنی و رسانه های افغانستان در این ورکشاپ معلوماتی حضور داشتند.

آقای کریمی هماهنگ کننده ملی این ابتکار هدف کلی این ورکشاپ معلوماتی را آشنایی نهادهای جامعه مدنی و رسانه های کشور با اهداف و فعالیت های عمومی این ابتکار و همچنان اهمیت نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی عام المنفعه در تقویت شفافیت و حسابدهی بیان داشت.

جلالتماب محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و سرپرست گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار گفت: وزارت اقتصاد به عنوان میزبان این ابتکار در افغانستان و رئیس گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان از روند شفافیت در سکتور زیربنایی حمایت قاطع نموده و از سایر نهاد های تدارکاتی به خصوص وزارت های کلیدی میخواهد تا با این ابتکار همگام باشند. اما برای تحقق این هدف نقش جامعه مدنی و رسانه های کشور بسیار مهمتر و بنیادیست. جامعه مدنی و رسانه ها به عنوان نماینده های مردم حق دارند در مورد پروسه شفاف پروژه های زیربنایی افغانستان تحقیق و بررسی نموده و خواستار معلومات بیشتر شوند.

در این برنامه همچنین آقای بشیر احمد ایزدیار نماینده دیدبان شفافیت افغانستان، ولی الله مصباح از کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مورد چالشها در سکتور زیربنایی و دسترسی به اطلاعات صحبت کردند.

در مورد ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان:

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی، یک ابتکار جهانی، غیر انتفاعی و غیر وابسته است که همگام با حکومت ، سکتور خصوصی و جامعه مدنی در سرتاسر جهان کار میکند تا ارزش بهتری را از سرمایه گذاری پروژه های زیربنایی با افزایش شفافیت و حسابدهی در این سکتور بدست بیاورد. دولت افغانستان، بر اساس پیشنهاد کمیتۀ نظارت و ارزیابی و فیصله شورای وزیران ، در ماه میزان ۱۳۹۲ از طریق وزارت اقتصاد به این ابتکار پیوست و رسماً کار خود را در اواسط سال ۱۳۹۵ شروع کرد.