زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

پروسه نشر اطلاعات

پروسه نشر اطلاعات یکی از فعالیت های اساسی ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به شمار می آید. بر اساس این پروسه، ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان با نهاد های تدارکاتی افغانستان کار می کند تا اطلاعات پروژه های زیربنایی شان را بر مبنای معیارهای نشر اطلاعات این ابتکار منتشر نمایند.۶۳ مورد معلوماتی باید در مراحل کلیدی پروژه های زیربنایی بخصوص، مرحله شناسایی، آماده گی، تدارکات، تطبیق و تکمیل پروژه و قرارداد نشر گردد.

در حال حاضر ۱۲ تفاهمنامه همکاری با نهادهای تدارکاتی ( وزارت ها و ادارات مستقل) امضا شده است و ۴ سیستم نشر اطلاعات بادر نظر داشت معیارهای این ابتکار ایجاد شده است که سیستم اداره تدارکات ملی (AGEOPS) از آن جمله می باشد. با ایجاد سیستم های نشر اطلاعات ذکر شده، اطلاعات بیش از ۵۰۰۰ پروژه منتشر شده است و مردم می توانند به راحتی آنها دسترسی داشته باشند.

برای دستیابی به سیستم های نشراطلاعات بر روی نام آنها کلید نمایید

سیستم تدارکات الکترونیکی و باز افغانستان

سیستم نشر اطلاعات وزارت ترانسپورت

سیستم نشر اطلاعات وزارت انرژی و آب

سیستم نشر اطلاعات وزارت احیا و انکشاف دهات