دیدار با بخش سیستم معلوماتی وزارت فواید عامه

در تاریخ ۱۱ قوس ۱۳۹۶ ، دارالانشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان جلسه ای با بخش سیستم معلوماتی وزارت فواید عامه داشت تا از نزدیک از روند ادغام معیار های ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان در سیسم معلوماتی جدید این وزارت بازدید نماید. در جریان جلسه واضح شد که بخش زیادی از معیار های نشر اطلاعات این ابتکار در مرحله شناسایی پروژه و تدارکات در سیستم متذکره در نظر گرفته شده است اما باز هم اصلاحات در بخش ها تطبیق و ختم پروژه و ختم قرارداد ضرورت است.

 

 

آقای فاضل مسئول بخش سیستم معلوماتی وزارت فواید عامه گفت که سیستم تا هنوز به مرحله نهایی نرسیده است. تیم تخنیکی به زودی کار سیستم را با تغییرات بهتری در بخش نقشه جغرافیایی کشور و ادغام همه معیارهای نشر اطلاعات نهایی خواهند کرد. وی همچنین گفت که سیستم فعلی با هدایت ریاست جمهوری کشور صورت گرفته و به مرور زمان با در نظر داشت تجربیان جهانی سیستم ارتقا خواهد یافت.

آقای میرزایی از ابتکار دارالانشای ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان همچنین پیشنهاد داد تا شکل ظاهری سیستم کمی ساده شود تا همه شهرندان به راحتی به معلوماتی که نیاز دارند دست یابند. آقای فاضل در ادامه گفت آنها نیز روی ساده سازی سیستم کار میکنند و گفت که در اخیر سیستم با وب سایت اصلی وزارت لینک خواهد شد.

در ادامه آقای کریمی در مورد وب سایت ابتکار شفافی سکتور زیربنایی افغانستان بخصوص بخش نشر اطلاعات صحبت کرد و به صورت خلاصه هر بخش را معرفی کرد.