زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

حسابدهی اجتماعی

حسابدهی اجتماعی بخش دیگریست که ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به آن تمرکز دارد. بعد از نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی، موضوع استفاده از این اطلاعات است یک اصل مهم شناخته می شود بناً ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان مردم و شهروندان را کمک می کند تا از اطلاعات منتشر شده استفاده کنند و از پروژه های زیربنایی نزدیک محل زندگی شان را نظارت کنند.

تا اکنون چندین برنامه آگاهی عامه در پوهنتون های کابل، هرات و جلال آباد برگزار شده است و در مجموع ۱۶۵۵ محصل در این زمینه آموزش دیده اند.

 مشارکت رسانه ها و نهاد های جامعه مدنی یکی دیگر از مواردی است که این ابتکار به آن توجه دارد. در مجموع نزدیک به ۷۱فعال نهاد های جامعه مدنی و رسانه های کشور در این زمینه آموزش دیده اند.