تمام ادارات تدارکاتی افغانستان مؤظف هستند که با ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان همکاری همه جانبه داشته باشند


جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران تحت ریاست جلالتماب دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان روز دوشنبه مورخ ۲۸ حوت ۱۳۹۶ در قصر سپیدار دایرگردید. در ابتدا رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز خوش آمدید به حاضرین جلسه فرارسیدن سال ۱۳۹۷ هجری شمسی را تبریک گفته از وزیر اقتصاد خواست تا آجندای جلسه را به معرفی گیرد. ارایه پریزینتیشن در رابطه به ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان یکی از موضوعات جلسه بود.

در جریان جلسه ، هماهنگ کننده ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان گفت که ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان، یک  استندرد جهانی برای تقویت شفافیت و حسابدهی در سکتور زیر بنا بوده و نقش بنیادی در رشد اقتصاد  و توسعه کشور ها  دارد.

او همچنین گفت، این اداره در رابطه به شفافیت در سکتور زیربنایی مطالعاتی را انجام داده و تفاهمنامه های را با وزارت خانه های فوائد عامه، احیا و انکشاف دهات، انرژی و آب و اداره تدارکات ملی به امضا رسانیده و تا حال ۱۸ جلسه تخنیکی را با گروه نهاد های ذیدخل تدویر نموده است. دستاورد های کلیدی این اداره عبارت است ازمطالعه امکان سنجی کاست، رهنمود نشر اطلاعات، تدویر ورکشاپ های معلوماتی برای نهاد های تدارکاتی، رسانه ها و جامعه مدنی، کار با نهاد های تدارکاتی در نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی و شروع کار برای تهیه گزارش اطمینان دهی ۸ پروژه زیر بنایی.

همچنین وی در مورد چالش های بخش زیر بنایی اشاره کرد و گفت عدم تکمیل و تحویل بوقت   پروژه  ها، طرفیت ناکافی نهاد های تدارکاتی، جدید بودن اصلاحات تدارکاتی ، نظارت و بررسی توسط سازمان های مختلف  با تداخلات کاری و سطع پایین نشر اطلاعات پروژه های متذکره سبب ضایع شدن بودجه ملی، بی کیفیت بودن پروژه ها، رقابت ناسالم، تخطی  از قوانین و تاثرات نامطلوب بر رشد اقتصاد کشور می گردد.

در نهایت ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان، پیشنهاد نمود تا تمام ادارات تدارکاتی کشور معلومات پروژه های زیر بنایی خود را به اساس معیار های ابتکار شفافیت سکتور زیر بنایی افغانستان نشر نمایند.

بعد از بحث همه جانبه ادارات دولتی موظف گردید تا در زمینه همکاری همه جانبه نمایند.