برنامه آموزشی نشراطلاعات پروژه های ساختمانی

برنامه آموزشی نشراطلاعات پروژه های ساختمانی برای کارمندان وزارت فواید عامه و وزارت انکشاف دهات برگزار گردید.

اولین برنامه آموزشی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان در بخش نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی برای کارمندان ارشد تدارکات وزارت فواید عامه و وزارت احیا و انکشاف دهات کشور  روز سه شنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ در تالار کنفرانس های وزارت اقتصاد کشور برگزار گردید در برنامه جلالتماب محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و سرپرست گروه نهاد های ذیدخل، کارمندان ارشد وزارت فواید عامه و وزارت احیا و انکشاف دهات در بخش تدارکات، نظارت و ارزیابی و تنظیم پروژه ها اشتراک نمودند.

ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان که تلفیقی از تلاش های حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی است در تاریخ ۳۰ جوزا ۱۳۹۶ تفاهمنامه نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی را با وزارت احیاء و انکشاف دهات و وزارت فواید عامه امضا کرد و این برنامه آموزشی مرحله بعدی این تفاهمنامه بود.

هدف کلی این برنامه آموزشی آشنایی کارمندان ارشد بخش تدارکات، نظارت و ارزیابی و تنظیم پروژه های وزارت های مذکور با تاریخچه، هدف و اهمیت ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان  و همچنین تاثیر نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی عام المنفعه در تقویت شفافیت و حسابدهی بود.

جلالتماب محمد اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد و سرپرست گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار گفت: این برنامه آموزشی فرصت خوبی است تا در مورد مطالعات موردی سایر کشور های عضو ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی در جهان در بخش نشر اطلاعات و تاثیر آن در شفافیت و حسابدهی بحث و گفتگو نمایید.

این برنامه همچنین مضوعات ذیل را تحت پوشش قرارداد.

رهنمود نشر اطلاعات

یافته های کلیدی مطالعه امکان سنجی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان

شیوه های موثر ارتباطات، اطلاع رسانی و دادخواهی برای تقویت شفافیت و حسابدهی در سکتور زیربنایی و در اخیر

گفتگو در مورد اهمیت گزارش اطمینان دهی

در جریان برنامه آقای صبغت الله کریمی هماهنگ کننده ملی این ابتکار در مورد روند تهیه گزارش اطمینان دهی گام به گام توضیح داده و از اهمیت آن در جهت تقویت شفافیت و حسابدهی یادآورشد.

این برنامه  آموزشی نشر اطلاعات پروژه های ساختمانی برای یک روز برای وزارت های احیا و انکشاف و دهات و فواید عامه برگزار گردید و برای سایر نهادها بعد ازامضای تفاهم نامه با آنها نیز برگزار خواهد داشت.