زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
وزارت اقتصاد، شهرنو، میدان
انصاری، کابل، افغانستان
Menu

بخش های اساسی ابتکار شفافیت ساختمانی

ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی دارای سه بخش اساسی میباشد که استندرد های جهانی را برای شفافیت و حسابدی در سکتور زیربنایی پیشکش میکند. این استندردها، انعطاف پذیر بوده و در تمام شرایط خصوصاً شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قابل تطبیق میباشد. بخش های اساسی عبارتند از:

پروسه نشر معلومات (Disclosure Process)

کاست شفافیت را با انتشار و نشر معلومات پروژه های زیربنایی عامه افزایش میدهد، ۴۰ مورد از معلومات در مراحل مختلف پروژه (چرخه حیات پروژهنشر میگردد.

گزارش تضمین و اطمنان از نشر معلومات (Assurance Report)

کاست اطلاعات تخنیکی را بررسی میکند، به زبان ساده برگردان نموده و موضوعات نگران کننده را شناسایی میکند.

گروپ کاری نهاد های ذیدخل Multi-Stakeholder Group

در هر کشور کاست توسط یک گروپ کاری جوانب ذیدخل رهبری میشود که متشکل از نماینده گان حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی میباشد.