زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
چهار راهی ملک اصغر، سرک
وزارت خارجه، کابل، افغانستان
Menu

بخش های اساسی ابتکار شفافیت زیربنا

این ابتکار بر روی چهار بخش: نشر اطلاعات، پروسه اطمینان دهی، مشارکت بین حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی  (گروه نهاد های ذیدخل) و حسابدهی اجتماعی تمرکز دارد.

پروسه نشر اطلاعات

نشر اطلاعات یکی از اولویتهای اساسی این ابتکار است که از بدو شروع کار، این نهاد بر روی آن تمرکز داشته است. در حال حاضر ۱۲ تفاهمنامه همکاری با نهادهای تدارکاتی ( وزارت ها و ادارات مستقل) امضا شده است و ۴ سیستم نشر اطلاعات بادر نظر داشت معیارهای این ابتکار ایجاد شده است که سیستم اداره تدارکات ملی (AGEOPS) از آن جمله می باشد. با این وجود تا هنوز نهاد های تدارکاتی کشور در امر نشر اطلاعات پروژه های سکتور زیربنا سهم فعال نگرفته اند و اطلاعات پروژه هایشان در سیستم اداره تدارکات ملی یا تکمیل نیست و یا به صورت منظم اپدیت نمی گردد.

گزارش اطمینان دهی

ابتکار شفافیت زیربنایی، شفافیت و حسابدهی را از طریق مطالعه مستقل اطلاعات انتشار شده پروژه های زیربنایی بهبود می بخشد. گزارش اطمینان دهی عبارت از گزارشی است که بر مبانی آن اطلاعات تخنیکی سکتور زیربنا بررسی میشود، نگرانی ها شناسایی شده و به زبان عام فهم ترجمه در اختیار مردم قرار میگیرد. این گزارش شهروندان وگروه نهاد های ذیدخل را کمک میکند تا موضوعات اساسی بخش زیربنا را درک نموده و تصمیم گیران راحسابده قرار بدهند. گزارش اطمینان دهی شماره ۱ با حضور مقامات عالی رتبه دولتی در ریاست اجرائیه کشور نشر گردید.

گروه  نهاد های ذیدخل 

یکی از بخشهای اساسی دیگر ابتکار شفافیت زیربناء گروه نهاد های ذیدخل است. این گروه زمینه این را فراهم می سازد که نماینده گان ارشد حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی گرد هم جمع شوند و بر روی چالشهای اساسی سکتور زیربنا بحث و تبادل نظر نمایند. تا اکنون ۲۵ جلسه تخنیکی برگزار شده است.

نماینده گان حکومت

وزارت اقتصاد (ریاست جلسه را برعهده دارد)

وزارت ترانسپورت

وزارت احیا و انکشاف دهات

وزارت انرژی و آب

نماینده گان سکتور خصوصی

اتحادیه شرکت های ساختمانی

اتاق تجارت و صنایع افغانستان

شرکت ساختمانیRGMIG

شرکت ساختمانی GLOBAL TRUST

نماینده گان جامعه مدنی 

دیدبان شفافیت افغانستان

انجمن انجینران افغانستان

سازمان هماهنگی انجوها ANCB

سازمان SWABAC

اداره تدارکات ملی، کمیته نظارت و ارزیابی و کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات عضویت ناظر این جلسه را بر عهده دارند.

حسابدهی اجتماعی 

حسابدهی اجتماعی بخش دیگریست که ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان به توجه جدی دارد. بعد از نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی، موضوع استفاده از این اطلاعات است. ابتکار شفافیت زیربناء افغانستان مردم و شهروندان را کمک می کند تا از این اطلاعات استفاده کنند و پروژه های زیربنایی نزدیک محل زندگی شان را نظارت کنند. تا اکنون چندین برنامه آگاهی عامه در پوهنتون های کابل، هرات و جلال آباد برگزار شده است واین برنامه ها ادامه دارد.