زبان: | English | پشتو
  • شبکه های اجتماعی:
با ما به تماس شوید:
+93 792 021 616
ایمیل:
info@cost.af
وزارت اقتصاد، شهرنو، میدان
انصاری، کابل، افغانستان
Menu

اهداف ابتکار شفافیت سکتور ساختمانی

ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی حکومت را کمک مینماید تا سیستمی را ایجاد نماید که عموم مردم اجازه دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اطمینان پروژه های بزرگ زیربنایی را داشته باشند
ابتکار شفافیت در سکتور ساختمانی معلومات را مطالعه نموده و با یاری جوانب ذیدخل چالش ها پیرامون کارکرد ضعیف، مدیریت نادرست و فساد را بیان میکند
حکومت به نگرانی و چالش های ذکر شده با تفیش بر روی پروژه های مشخص، پاسخ میدهد