ادامه همکاری ها با وزارت انرژی و آب در روند نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی بر مبنای معیارهای کاست


ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان روز دوشنبه ۱۷ ثور ۱۳۹۷ نشستی با متخصصین سیستم معلوماتی وزارت انرژی و آب برگزار کرد. در این جلسه متخصصین سیستم معلوماتی وزارت انرژی و آب در مورد سیستم جدیدی که بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی ایجاد شده است، پریزینتیشنی ارایه نمودند.

سیستم مذکور بر اساس معیارهای ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی که نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی در ۵ مرحله را در برمیگیرد ایجاد شده است و این اقدام گام موثری برای آغاز روند نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی وزارت انرژی و آب میباشد.

آقای صبغت الله کریمی، هماهنگ کننده ملی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان از تلاشهای تیم بخش سیستم معلوماتی اظهار قدردانی نموده و گفت ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان یکبار دیگر نیز سیستم جدید را بررسی نموده و نظریات و پیشنهادشان را به منظور بهبود و توسعه بهتر این سیستم ارایه مینماید. در اخیر جلسه تصمیم گرفته شد که به منظور شروع روند نشر اطلاعات با رهبری وزارت انرژی و آب هماهنگی های لازم صورت گرفته و صورت نمونه اطلاعات چند پروژه نشر گردد.

وزارت انرژی و آب عضو گروه نهاد های ذیدخل این ابتکار است و همچنین در تاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶ تفاهمنامه ای را با ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان امضا نمود که بر مبنای آن اطلاعات پروژه های زیربنایی این وزارت با در نظر داشت  قانون تدارکات و طرزالعمل تدارکات جمهوری اسلامی افغانستان و با الهام گیری از معیارهای نشر اطلاعات ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان نشر شود.