ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان، گام موثری برای رشد فرهنگ شفافیت و حسابدهی در این سکتور

گروه نهاد های ذیدخل ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان جلسه شماره ۱۸ خود را با حضور جلالتماب دوکتور مصطفی مستور رئیس گروه نهاد های ذیدخل و وزیر اقتصاد، نماینده گان ارشد حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی  و ناظران برگزار نمود. در این جلسه پیرامون راهکارهای تهیه گزارش اطمینان دهی (inception report) توسط تیم اطمینان دهی و تعین زمان و مکان مناسب برای امضای تفاهمنامه با اداره تدارکات ملی و وزارت محترم انرژی و آب گفتگو صورت گرفت.

در آغاز رئیس جلسه از اشتراک فعال اعضای این گروه اظهار قدردانی نمود و گفت، موضوع شفافیت در هر سکتور به خصوص سکتور زیربنا که بیشترین بودجه انکشافی کشور را تشکیل داده است اهمیت بالایی دارد و اگر در این سکتور کلیدی موضوع شفافیت حل شود اعتماد بین شهروندان و حکومت و سازمان های تمویل کننده افزایش خواهد یافت. وی همچنین گفت، امیدوار است که همه نهاد های ذیدخل این مسئله را جز یکی از اهداف کلیدی شان قرار دهند زیرا به هر اندازه

که شفافیت در سکتور زیربنایی بیشتر شود باعث ایجاد شغل و کاهش فقر خواهد شد که در رشد اقتصادی نقش بنیادی دارد.

در ادامه اعضای جلسه توافق نمودند که در ۸ پروژه که برای گزارش اطمینان دهی انتخاب شده است نباید تنها روی موضوع فساد تمرکز شود  بلکه باید روی بهبود فرهنگ شفافیت نیز کار شود  و دید منفی روی پروژه ها وجود ندا

 

شته باشد، زیرا اطمینان دهی این ۸ پروژه آغاز کار است. به همین منظور بهتر است بیشتر روی سیستم و میکانیزم های شفافیت  تمرکز شود برای مثال روی ایجاد یک دیتابیس عمومی نشر اطلاعات کار شود تا نمونه ای خوب برای سایر سکتور ها باشد.

موضوع امضای تفاهمنامه با نهاد های تدارکاتی کشور جهت توسعه فرهنگ نشر اطلاعات و رشد شفافیت و حسابدهی از برنامه های بنیادی ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان است. به همین منظور این ابتکار تا کنون ۲ تفاهمنامه با وزارت های انکشاف دهات و فواید عامه امضا نموده که هر دو نهاد گام های موثری در نشر اطلاعات از طریق سیسم های معلوماتی شان برداشته اند. برعلاوه اعضای جلسه در مورد زمان و مکان مشخص برای امضای تفاهمنامه با اداره تدارکات ملی و  وزارت انرژی و آب نیز صحبت نمودند.

گروه نهاد های ذیدخل  یا (MSG) یکی از بخش اساسی ابتکار شفافیت زیربنا افغانستان است که تلفیقی از نماینده گان حکومت، سکتور خصوصی و جامعه مدنی است. این گروه هر سه ماه یکبار به منظور گفتگو پیرامون پیشرفت ها در نشر اطلاعات و راهکارهای افزایش شفافیت در سکتور زیربنایی دیدار میکنند. به صورت خاص این گروه، مسئولیت رهبری و ایجاد پالیسی و معیار ها برای برنامه ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی را دارد.