ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان به روئسا مرکز و ولایات وزارت اقتصاد معرفی شد


روز دوشنبه تاریخ ۱۷ ثور ۱۳۹۷ ابتکار شفافیت سکتور زیربنایی افغانستان پریزینتیشن کوتاهی در مورد این ابتکار و اهمیت نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی در افزایش فرهنگ شفافیت به روئسای اقتصاد مرکز و ولایات ارایه کرد.

در این جلسه جلالتماب دکتور مصطفی مستور، وزیر اقتصاد و رئیس گروه نهاد های ذیدخل، معین مسلکی، معین اداری، روئسای مرکز  و ۳۴ ولایات وزارت اقتصاد حضور داشتند.

ریاست های اقتصاد در ولایات افغانستان، نقش نظارتی ازپروژه های زیربنایی را بر عهده دارند این پریزینتیشن کوتاه گامیست موثر برای نظارت بهتر از پروژه ها و تاکید بر شفافیت بیشتر در روند تطبیق آنها.

در اخیر آقای صبغت الله کریمی به تمام روئسای ولایات وزارت اقتصاد پیشنهاد داد که پیام این ابتکار را  به مردم و نهاد های تدارکاتی ولایات رسانده تا آنها نیز در نشر اطلاعات پروژه های زیربنایی سهم ارزنده ای داشته باشند.